Proje Hakkında

Genel Amaç
Uygunluk değerlendirmesi hizmeti veren kuruluşların akreditasyonu bağlamında  Türkiye’nin kalite altyapısını geliştirmek.

Ana Amaç
Bu Proje,  akreditasyon hizmetleri bakımından ulusal kalite altyapısını iyileştirmeyi ve Avrupa Birliği’nde ve uluslararası alanda akreditasyonla ilgili yeni gelişmeler doğrultusunda   daimi personelinin bilgi ve becerilerini güçlendirerek  TÜRKAK’ın  teknik kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Akreditasyon, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunan bir kuruluşun, belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini (deney, muayene, belgelendirme, vb.) uluslararası uyumlaştırılmış standartlara  göre gerçekleştirme yetkinliğinin  üçüncü tarafça onayıdır.
Akreditasyon, küresel kalite altyapısının bir bir unsuru olarak ;– Ürün ve hizmetlerin güvenliği, işlevselliği ve sürdürülebilirliğine
– Adil ve sürdürülebilir serbest ticarete
– Uygunluk değerlendirme sonuçlarının küresel olarak karşılıklı tanınmasına
– Tüketiciler için güvenlik sağlanması, ticaret ortakları ve düzenleyiciler arasında güven kurulmasına katkıda bulunur.

İhtiyaç Analiz Raporu (İAR)

Projenin hedeflerine en verimli şekilde ulaşması  ve  daha fazla geliştirilmesine   gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara odaklanılması için bir ihtiyaç analizi yapılmıştır. Odak noktasının korunmasında ve kaynak kullanımının  gerçekten ihtiyaç duyulan belirlenmiş öncelikli alanlara  yönlendirilmesi ı için, projede başlangıçta öngörülen faaliyetlerde değişiklik yapılmasına dair önerilerin hazırlanmasında ihtiyaç analizinin sonuçlarından yararlanılmıştır.

İAR sonuçları, TÜRKAK’ın uygunluk değerlendirmesi sektörünün durumuna dair  gözlemleri, toplanan verilerin analizi, düzenleyici kurumlardan toplanan talepler, ulusal kalkınma politikaları ve stratejik planlar, çevre koruma ve iklim değişikliğine ilişkin hususlar dikkate alınarak,  ürün güvenliği ve sınai ilerleme ile ilgili AB Mevzuatına uyumu temin etmek ve sürdürmek  için TÜRKAK tarafından 26 öncelikli sektör seçilmiştir.

Bu tablo, akreditasyon kılavuzlarının ve programlarının geliştirileceği, eğitim faaliyetlerinin yapılacağı ve TÜRKAK’ın kapasitesini artırmaya yönelik çalışma ziyaretlerinin düzenleneceği 26 öncelikli sektörü göstermektedir.

 

12006/42/EC Makine Direktifi
22014/34/EU Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan donanım ve koruyucu sistemler Direktifi
32016/797/EC Raylı Sistemin Birlikte İşlerliği Direktifi
42014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi
5 (EU) 305/2011 sayılı Yönetmelik – Yapı malzemeleri
6 (EU) 2016/426 sayılı Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
7 2014/32/EU Ölçüm Cihazları Direktifi
82010/35/EU Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
92013/53/EU Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları
10 (EU) 2016/425 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
112013/29/EU Piroteknik Malzemeler Direktifi
122014/28/EU Sivil Kullanıma Yönelik Patlayıcılar
132014/90/EU Denizcilik Ekipmanları Direktifi
14EN ISO 22870:2016 Hasta Başında Test
15ICAO CORSIA (Havacılık) (SG)
16Kara Yolu Motorlu Taşıtları – Tip Onay Hizmetleri
17AS/EN 9100
18ISO 20387:2018 Biyoteknoloji – Biyobankacılık
19(EU) 2016/424 sayılı Teleferik Tesisleri Yönetmeliği
202009/125/EC Çevreye Duyarlı Tasarım Direktifi
21Tıbbi Görüntüleme
22BRC veya IFS (gıda güvenliği programı)
23ISO/IEC 20000-1: 2018 Information technology – Service Management – Part 1: Service Management System Requirements and 20000-6:2017 Information Technology – Service Management – Part 6: Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Service Management Systems
24ISO 22301:2019, Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements (BCMS)
25Laboratory Information Management Systems (LIMS)
26Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC)

 

İhtiyaç Analizi Raporu’nun (İAR) sonuçlarının sunulduğu Paydaşlar Toplantısı

İAR’nin sonuçlanmasından sonra, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi paydaşlarını İAR sonuçları hakkında bilgilendirmek üzere bir Paydaşlar Toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantı, 23 Ağustos 2019 tarihinde TÜRKAK binasında gerçekleştirilmiş, sözleşmeye genel bir bakış sağlanmış ve İAR sonuçları katılımcılara sunulmuştur.

Kamu ve özel sektörden yaklaşık 60 temsilci (Bakanlıklar, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Birliği, TÜRKAK Denetçileri, Laboratuvarlar, vb.) Paydaşlar Toplantısına katılarakakreditasyon programlarıyla ilgili ihtiyaçlarını dile getirme fırsatı bulmuştur.

 

20 öncelikli sektör için akreditasyon programları ve kılavuzların geliştirilmesi

Bu faaliyetin amacı, TÜRKAK tarafından seçilen 22  öncelikli sektör arasından belirlenen 20 sektör için akreditasyon programları ve kılavuzları geliştirmektir.

TÜRKAK’ın kalite yönetim sisteminde bulunan ilgili belgeler (her öncelikli sektör için kılavuzlar, başvuru formları, akreditasyon programları ve değişiklikleri) gözden geçirilecek ve revize edilecektir. Bu faaliyetin sonucunda  ihtiyaç duyulan akreditasyon programları , programlara ilişkin kılavuzlar, başvuru formları, akreditasyon süreçlerinde kullanılacak formlar ve her öncelikli sektördeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu için gerekli tüm diğer belgeler üretilecektir.

 

Eğitim ve Çalıştaylar

Eğitim programları TÜRKAK tarafından seçilen öncelikli sektörler arasından tespit edilen 20 sektörü kapsayacaktır.

Bu faaliyetin amacı, 20 öncelikli sektöre yönelik akreditasyon çalışmalarında görev alacak  TÜRKAK Personelinin, “TÜRKAK Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu”nun ilgili üyelerinin, ilgili kamu kurumlarının ve diğer paydaşların personelinin bilgi ve yetkinlik seviyelerine  katkı sağlamaktır..

Her sektör için eğitim faaliyeti 2 gün olarak planlanmıştır .. Eğitimler, Proje kapsamında  görevlendirilmiş uzmanlarca hazırlanan ve TÜRKAK tarafından onaylanan akreditasyon programlarının ve kılavuzların içeriğini konu almaktadır.  Sunulan her eğitimin ardından, 1 günlük çalıştay düzenlenmektedir. Bu çalıştay, Avrupa’daki vaka çalışmaları ve güncel şartlar doğrultusunda programın pratik uygulamasını kapsamaktadır.

Katılımcılara 2 günlük eğitim ve 1 günlük çalıştayı başarıyla tamamlamaları halinde  sertifika verilmektedir.

 

Çalışma Ziyareti

Gelişmiş AB üyesi devletlere toplam 10 çalışma ziyareti düzenlenecek ve bu ziyaretlerde  ziyaret edilen akreditasyon kuruluşlarının ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının   değerlendirme/denetim faaliyetleri gözlemleneceke karar alma süreçleri müşahede edilecek ve değerlendirilecektir..

Bir çalışma ziyareti programı, notifikasyon ve akreditasyon süreçlerinin içindeki birkaç önemli faaliyeti  kapsayacak ve iki aşamadan oluşacaktır:

  • Avrupa’daki bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun veya Onaylanmış Kuruluşun seçilen sektöre ilişkin hizmet sunumunun gözlemlenmesi;
  • Avrupa’daki bir Akreditasyon Kuruluşunun seçilen sektöre ilişkin faaliyetlerinin gözlemlenmesi.

 

Etkinlikler

Dünya Akreditasyon Günü

TÜRKAK Temsilcileri ve STK’lar, uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşlar, üniversiteler, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar, ticaret odaları, Avrupa’daki akreditasyon kuruluşları gibi paydaşların yanı sıra Avrupa’daki kamu kurumlarından temsilcilerin de katılımıyla Dünya Akreditasyon Günü’nü kutlamak için bir günlük bir etkinlik düzenlenecektir.

Dünya Akreditasyon Günü etkinliğinin amacı, ticaretin kolaylaştırılmasında ve “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne ulaşılmasının desteklenmesinde akreditasyonun önemi konusunda farkındalık artırmak olacaktır. Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından seçilen tema, o yılki etkinliğin içeriklerinin ve konuşmacıların seçiminin temelini oluşturacaktır.  2020 yılı için belirlenen tema “Akreditasyon: Gıda Güvenliğinin Geliştirilmesi” olmuştur.

 

Seminerler

Etkili bir ulusal kalite altyapısının önemi ve özellikle de akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesinin yararları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla ulusal paydaşlar arasındaki etkileşimi geliştirmek için 5 seminer düzenlenecektir.  Hedef gruplar, büyük üniversitelerdeki mühendislik fakültelerinin akademik personeli, uygunluk değerlendirmesi hizmeti veren kuruluşlar, STK’lar, Kamu Kurumları, TÜRKAK personeli ve “Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu” üyeleri, vb.’dir.

Bu internet sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği tamamıyla Qualite Institute sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.